•    
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه عمر و سرمایه گذاری

     باخرید این بیمه از بیمه دی، در ازای پرداخت حق بیمه پس از مدت زمان مشخصی از مزایایی این بیمه نامه که شامل پوشش های فوت ، مستمری ، بازنشستگی ، از کار افتادگی ، امراض خاص و... بهره مند خواهید شد.