•    
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه حریق

      ظهور بیمه های اموال نتیجه طبیعی و منطقی نیاز انسان به حصول اطمینان و آرامش فکری در مقابل انواع خطراتی است که اموال او را در زندگی تهدید می نماید . بر این اساس وظیفه شرکتهای بیمه...

    •  این نوع بیمه نامه مخصوص فروشگاهها ، ادارات و مراکز خدماتی و انبارها و امثالهم می باشد . موارد قابل بیمه شدن در این نوع از بیمه نامه ها ساختمانها ، تاسیسات ، دکوراسیون و موجودی اثاثیه ثابت و متغیر می باشد .

      منظور از بیمه آتش سوزی صنعتی ، بیمه نامه هایی می باشد که صرفاً برای کارگاه ها ، واحدهای صنعتی و تولیدی صادر و آنها را تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می دهد .

      داشتن آسایش خاطر و زندگی بدون خطر از اهداف همیشگی همه مردم در دوران مختلف بوده و در زمان کنونی که زندگی دستخوش خطرات گوناگونی است آنچه که آرامش خاطر را برای جامعه به ...