•    
    • محصولات بیمه ای
    •  این نوع بیمه نامه مخصوص فروشگاهها ، ادارات و مراکز خدماتی و انبارها و امثالهم می باشد . موارد قابل بیمه شدن در این نوع از بیمه نامه ها ساختمانها ، تاسیسات ، دکوراسیون و موجودی اثاثیه ثابت و متغیر می باشد .

      منظور از بیمه آتش سوزی صنعتی ، بیمه نامه هایی می باشد که صرفاً برای کارگاه ها ، واحدهای صنعتی و تولیدی صادر و آنها را تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می دهد .

     یکی از خطرات پیش‌روی بشر، بیماری و حادثه است، با وجودی که بشر با بکارگیری اندیشه و دانش خود توانسته است ویرانگری‌های سیل و زلزله و فجایع طبیعی را به حداقل برساند، اما...

     باخرید این بیمه از بیمه دی، در ازای پرداخت حق بیمه پس از مدت زمان مشخصی از مزایایی این بیمه نامه که شامل پوشش های فوت ، مستمری ، بازنشستگی ، از کار افتادگی ، امراض خاص و... بهره مند خواهید شد.