•    
    • سیدمجید بختیاری
     سیدمجید بختیاری
     مدیرعامل شرکت سهامی بیمه دی
     فوق لیسانس

     - عضویت در کار گروه های تخصصی مالی و حسابرسی و فناوری اطلاعات.
     - عضویت در کار گروه های طرح تحول در حوزه صنعت بیمه.
     - عضو کار گروه بیمه الکترونیکی کشور با حکم وزیر ارتباطات.
     - شرکت در انجمن ها و مجامع حسابداری و امور مالی.
     - برنامه ریزی، طراحی و اجرای طرحهای بسیار در حوزه های مالی و فناوری اطلاعات و آمار.
     - فعال در انجمن حسابداری خبره.
     - مدیریت بر فرایند تدوین و اجرای اولین برنامه راهبردی توسعه فناوری اطلاعات بیمه ایران.
     - تدوین و ارائه انواع مقالات علمی در حوزه حسابداری شرکت های بیمه و مسائل فناوری اطلاعات شرکت های بیمه.
     - مطالعه جامع و ارائه مقاله در خصوص بیمه الکترونیکی.

     سوابق تحصیلی
     لیسانس حسابداری
     فوق لیسانس مدیریت، گرایش مالی
     فعالیت های اجرایی

     - سابقه اجرائی در شعبه بیمه ایران از سال 69 تا سال 72.
     - فعالیت کارشناسی در مدیریت امور شعب و نمایندگیهای داخل کشور بیمه ایران سال 72.
     - رئیس اداره حسابداری بانکها در مدیریت امور مالی بیمه ایران از سال 72 تا 76.
     - سرپرست و رئیس اداره کل حسابداری تمرکز حسابها در مدیریت امور مالی بیمه ایران از سال 77.
     - معاون مدیر کل امور مالی بیمه ایران از سال 80.
     - سرپرست و مدیر کل امور مالی بیمه ایران از سال 81 تا سال 84.
     - مدیر کل فناوری اطلاعات و آمار بیمه ایران از سال 84 تاکنون.
     - عضویت در تعداد زیادی از کمیسیون های داخلی شرکت مانند کمیسیون وام، مناقصات، املاک و غیره.
     - عضو شورای سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران طی سالهای 81 الی 84.
     - عضو غیر موظف هیأت مدیره در شرکت چرخشگر از سال 1383.
     - عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتباری کارکنان بیمه ایران ( عضو مؤسس شرکت ) از سال 1388 تا کنون.