•    
    • خط مشی کیفی

     • توسعه بازارهای داخلی
     • بهبود مستمر فرآیند و ترکیب سرمایه گذاری
     • بهبود فرآیند سودآوری با تمرکز بر سود محوری
     • توسعه سیستم کیفیت و تعالی سازمان
     • توسعه مشارکت ها در داخل و خارج
     • توسعه و بهبود شبکه فروش
     • طراحی محصولات جدید بیمه ای
     • توسعه نقش فنآوری اطلاعات
     • بهبود موقعیت شرکت در رده بندی بیمه مرکزی ایران
     • حضور در بازارهای جهانی
     • توسعه کیفی منابع انسانی
     • توسعه برون سپاری فعالیتها