•    
    • بیمه های باربری
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه های باربری

     بیمه باربری

     بیمه باربری یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای می باشد در این نوع بیمه ها خسارت وارده به کالای مورد بیمه در طول مسیر حمل در اثر وقوع خطر بیمه شده جبران می گردد . بیمه باربری می تواند پشتوانه قوی جهت ایجاد اطمینان برای وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا باشد که باعث رونق خدمات بازرگانی و صنعتی می گردد .

     قوانین حاکم در بیمه نامه های باربری در اکثر کشورهای دنیا یکسان می باشد .

     انواع بیمه نامه های باربری:

     بیمه های وارداتی : دراین نوع بیمه نامه ها مبدا حرکت یکی از کشورهای خارجی و مقصد حمل کشور ایران می باشد .

     بیمه های صادراتی : در این نوع بیمه نامه ها مبدا حرکت کشور ایران و مقصد حمل یکی از کشورهای خارجی می باشد .

     بیمه های ترانزیت : در این نوع بیمه نامه ها مبدا و مقصد حرکت خارج از ایران می باشد و فقط کالای مورد بیمه از یکی از مبادی ورودی و خروجی کشور در حرکت می باشد .

     بیمه های داخلی : در این نوع بیمه نامه ها مبدا و مقصد حرکت داخل کشور ایران می باشد .