•    
    • 0
     حسابداری شرکتهای سهامی

     موضوع :مالی و اداری
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :368
     توضیحات :ترجمه و تألیف: رضا نظری

     مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
     چکیده :-