•    
    • 0
     برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

     موضوع :مدیریت
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :615
     توضیحات :نویسنده: پیرس و رابینسون

     ترجمه: دکتر سهراب خلیلی شورینی
     چکیده :دو فصل نخست این کتاب معرفی همه جانبه‏ای از مدیریت استراتژیک است. در این دو فصل ماهیت، نیاز، فواید و واژگان فرآیندهای تدوین و اجرای برنامه‏های عمده برای راهبری فعالیت‏های کسب و کار شرح داده می‏شوند و در فصول بعد در این خصوص جزئیات بیشتری ارائه می‏گردد.