•    
    • 0
     چشم انداز ایران فردا

     موضوع :مدیریت
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :229
     توضیحات :تألیف: دکتر محسن رضایی
     چکیده :این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است:
     در فصل اول (ادبیات چشم انداز)، ساختار تشکیل چشم انداز مطرح شده است و در آن به معرفی چهار رکن سازنده چشم انداز (مبانی علمی، تجارت برنامه‏ریزی، مبانی ارزشی و چالش‏ها) اشاره کرده. در فصل دوم به تبیین چالش‏های استراتژیک به عنوان یکی از ارکان سازنده چشم انداز پرداخته شده است. در فصل سوم به گرایش‏های مختلف در دوره‏های قبلی پرداخته می‏شود و در فصل چهارم به ویژگی‏های چشم انداز ایران توجه شده است و ضمن تبیین گزاره‏های سند چشم انداز، برخی از راه‏های دستیابی به «چشم انداز ملی» بیان می‏گردد.