•    
    • 0
     حسابداری شرکت‏های بیمه

     موضوع :بیمه
     زبان اثر :فارسی
     واحد ثبت کننده :
     تعداد صفحه :264
     توضیحات :نویسندگان: معصوم ضمیری - فرامرز روحانی
     چکیده :نگارندگان این کتاب با استفاده از تجارب خود و با گردآوری مجموعه مقررات و قوانین مربوط به حسابداری شرکت‏های بیمه، نسبت به نگارش این کتاب اقدام نموده‏اند.در فصل اول و دوم به سیر تحولات صنعت بیمه پرداخته شده است . در فصل سوم اصول بیمه از دو منظر مباحث حقوقی و دیدگاه‏های مالی مورد بررسی قرار گرفته .در فصل چهارم ویژگی‏های مالی و حسابداری شرکت‏های بیمه به رشته تحریر درآمده است. در فصل پنجم، ضمن ارائه کدینگ حساب‏های کل که مورد استفاده در حسابداری شرکت‏های بیمه است، حساب‏های مختص فعالیت‏های بیمه‏ای تشریح شده و ثبتৱهای لازم حسابداری نشان داده شد. در فصل ششم صورتهای مالی مصوب شورای عالی بیمه و چگونگی تنظیم انها و نکاتی که باید در عملیات حسابداری مورد توجه ققرار گیرد آمده و در فصل آخر این کتاب با استفاده از ارقام صورتهای مالی، شرکت‏های بیمه به همراه تحلیل اجمالی آنها ارائه شده است.