•    
    • بیمه اشخاص
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه حوادث انفرادی

     اگرچه امروزه به برکت پیشرفت دانش و فن آوری و استفاده از وسایل و تجهیزات پیشرفته ایمنی کار از بروز برخی حوادث ناگوار پیشگیری می شود، اما به موازات آن سلامتی و حیات انسان ها بیش از پیش در معرض خطرات و حوادث اجتناب ناپذیر قرار می گیرد و چه بسا که شدت این حوادث به گونه ای باشد که شخص و خانواده وی به تنهایی قادر به جبران صدمات ناشی از آن حادثه نباشند.
     شرکت بیمه دی با ارائه بیمه نامه حوادث می تواند جبران بخشی از هزینه های مادی ناشی از وقوع حوادث احتمالی را تامین نماید و در زمان نیاز در کنار شما و خانواده عزیزتان باشد.
      

     شرایط عمومی و اختصاصی بیمه حوادث انفرادی


     1-    فوت: در صورتیکه بیمه شده به علت وقوع یکی از حوادث مشمول بیمه فوت نماید شرکت بیمه دی متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط مندرج در بیمه نامه به ذینفع بپردازد.
     2-    نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی: در صورتیکه بیمه شده به علت وقوع یکی از حوادث مشمول بیمه دچار نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم و کلی شود شرکت بیمه دی متعهد است معادل صد در صد سرمایه بیمه را طبق شرایط مندرج در بیمه نامه و شرایط عمومی بیمه نامه حوادث به بیمه شده بپردازد.
     3-    نقص عضو و از کار افتادگی دائم و جزئی: در صورتیکه بیمه شده به علت وقوع یکی از حوادث مشمول بیمه دچار نقص عضو و از کار افتادگی دائم و جزئی شود شرکت بیمه دی متعهد است معادل درصدی از سرمایه بیمه را طبق جدول شرایط عمومی بیمه نامه حوادث به بیمه شده بپردازد.
     4-    هزینه های پزشکی: در صورتیکه بیمه شده به علت وقوع یکی از حوادث مشمول بیمه مصدوم شود شرکت شرکت بیمه دی متعهد است هزینه های درمان وی را تا سقف مور تعهد مندرج در بیمه نامه بپردازد.