•    
    • بیمه اشخاص
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه حوادث گروهی

     در اغلب بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی، کارگرانی مشغول به کارند که به دلیل ماهیت شغلی شان در معرض خطرات جدی می باشند و در صورت بروز حادثه، امکان پرداخت هزینه های بیمارستانی را ندارند. و در صورت فوت، خانواده های آنها بی سرپرست شده و منبع مالی برای امرار معاش نخواهند داشت.

     جهت برقراری آرامش خیال و جبران خسارت، بیمه گذار می تواند با بیمه نامه های حوادث گروهی، زیان‏های اقتصادی ناشی از فوت، نقص عضو و یا هزینه های پزشکی سرپرست خانوار و یا افراد تحت تکفل وی را تأمین نماید.

     این بیمه نامه برای گروه های بالاتر از ده نفر صادر می گردد و در 24 ساعت شبانه روز بدون محدودیت جغرافیایی پوشش دارد. حق بیمه این نوع بیمه نامه بر اساس نوع فعالیت و شغل افراد محاسبه و اعلام می گردد. 

     مخاطبین بیمه حوادث گروهی

     1- بیمه حوادث گروهی برای کارکنان شرکت ها، کارخانجات، مؤسسات و ...

     2- بیمه حوادث گروهی برای دانشجویان

     3- بیمه حوادث گروهی برای تورهای مسافرتی (داخلی - خارجی) 

     4- بیمه حوادث گروهی مهد کودک ها 

     5- بیمه حوادث گروهی شغلی

     6- بیمه حوادث گروهی تحصیلی

     خسارات تحت پوشش بیمه حوادث گروهی

      1- غرامت فوت در اثر حادثه: در صورتی که بیمه شده به علت وقوع حادثه فوت کند، بیمه گر متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمه نامه به ذینفع بپردازد.

      2- غرامت نقص عضد و یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی) در اثر حادثه: در صورتی که بیمه شده دچار نقص عضو و یا از کار افتادگی شود، بیمه گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این بیمه نامه، ضمائم آن، جدول نقص عضو و اظهار نظر پزشک معتمد شرکت پرداخت نماید.

     3- هزینه پزشکی در اثر حادثه: هزینه های سرپایی و بیمارستانی در اثر حادثه، که بیمه شده مستقیماً در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد حداکثر تا سقف سرمایه بیمه نامه قابل پرداخت می باشد.