•    
    • بیمه های باربری
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه باربری داخلی

      

      بیمه نامه های حمل و نقل داخلی‌ به منظور بیمه کردن کالاهایی که داخل کشور حمل می‌شوند مورد استفاده قرار می‌ گیرند. پوشش‌ های این نوع بیمه ‌نامه برخلاف بیمه‌ نامه‌های خارجی محدود می‌باشد.

     مخاطبین بیمه باربری داخلی

     کلیه حمل کنندگان کالا در داخل کشور به این بیمه نامه نیاز دارند.

     خسارات تحت پوشش بیمه باربری داخلی

     خطرات بیمه نامه های داخلی به دو دسته تقسیم می شوند :

     بیمه نامه داخلی با خطرات معمولی:

     که شامل حادثه بوسیله نقلیه و آتش سوزی روی وسیله نقلیه می باشد .

     بیمه نامه داخلی با خطرات اضافی:

     که شامل خسارت ناشی تخلیه و بارگیری – سرقت کلی محموله - پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شی خارجی با مورد بیمه می باشد .در این نوع بیمه نامه ها ،خطرات اضافی با منظور نمودن اضافه نرخ و فرانشیزقابل ارائه می باشد .

      

     شرایط عمومی و اختصاصی بیمه باربری داخلی

     کلوز A : این بیمه همه خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود به جز موارد استثنا شده در بندهای 4،5،6،7را پوشش می دهد.

     کلوز B: خطرات تحت پوشش به جز موارد استثنا شده مندرج در کلوز A

     • آتش سوزی یا انفجار
     • به گل نشستن و زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا ،غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
     • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
     • تصادم یا برخورد کشتی ،شناور یا هر وسیله دیگر به هر جسم خارجی به غیر از آب
     • تخلیه کالا در بندر اضطراری
     • زلزله و آتشفشان و صاعقه
     • ورود آب دریا ،دریاچه به کشتی و یا کانتینر
     • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی و یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

     کلوز C: خطرات تحت پوشش به جز موارد استثنا شده در کلوز A

     • آتش سوزی ویا انفجار
     • به گل نشستن ،زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا ،غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
     • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
     • تصادم یا برخورد کشتی ،شناور یا هروسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
     • تخلیه کالا در بندر اضطراری
     • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی


     توتال لاس:( خسارت کلی ) 

     از بین رفتن کل کالا در یک مرحله ودر نتیجه آتش سوزی و غرق کشتی


     استثنائات به صورت اجمالی شامل موارد زیر می باشد : 

     • سوء عمل ارادی بیمه گذار
     • کسری عادی وزن و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه
     • ضعف بسته بندی
     • جنگ ،بلوا ، شورش
     • عدم قابلیت دریا نوردی
     • توقیف ، ضبط ، مصادره ، مین و بمبهای متروکه