•    
    • بیمه های باربری
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه باربری صادراتی

      

     بیمه های حمل و نقل صادراتی بیمه‌ هایی می‌باشند که مبدأ ایران و مقصد کشور خارجی باشد.بیمه‌ های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت براساس مبدأ و مقصد آنها متمایز می‌شوند و کلیه صادرکنندگان کالا به این بیمه نامه نیاز دارند.

     خسارات تحت پوشش بیمه باربری صادراتی

      خطرات بیمه نامه های داخلی به دو دسته تقسیم می شوند :

     بیمه نامه داخلی با خطرات معمولی:

     که شامل حادثه بوسیله نقلیه و آتش سوزی روی وسیله نقلیه می باشد .

     بیمه نامه داخلی با خطرات اضافی:

     که شامل خسارت ناشی تخلیه و بارگیری – سرقت کلی محموله - پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه و برخورد شی خارجی با مورد بیمه می باشد .در این نوع بیمه نامه ها ،خطرات اضافی با منظور نمودن اضافه نرخ و فرانشیزقابل ارائه می باشد .

     شرایط عمومی و اختصاصی بیمه باربری صادراتی

     انواع کلوزهای باربری

     کلوز A : این بیمه همه خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می شود به جز موارد استثنا شده در بندهای 4،5،6،7را پوشش می دهد .

     کلوز B: خطرات تحت پوشش به شرح زیر می باشد :

     • آتش سوزی یا انفجار
     • به گل نشستن و زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا ،غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
     • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
     • تصادم یا برخورد کشتی ،شناور یا هر وسیله دیگر به هر جسم خارجی به غیر از آب
     • تخلیه کالا در بندر اضطراری
     • زلزله و آتشفشان و صاعقه
     • ورود آب دریا ،دریاچه به کشتی و یا کانتینر
     • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی و یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

     کلوز C: خطرات تحت پوشش به شرح زیر می باشد :

     • آتش سوزی ویا انفجار
     • به گل نشستن ،زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا ،غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
     • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
     • تصادم یا برخورد کشتی ،شناور یا هروسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
     • تخلیه کالا در بندر اضطراری
     • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی

     توتال لاس:( خسارت کلی )

     از بین رفتن کل کالا در یک مرحله ودر نتیجه آتش سوزی و غرق کشتی

     استثنائات به صورت اجمالی شامل موارد زیر می باشد :

     • سوء عمل ارادی بیمه گذار
     • کسری عادی وزن و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه
     • ضعف بسته بندی
     • جنگ ،بلوا ، شورش
     • عدم قابلیت دریا نوردی