•    
    • بیمه های خودرو
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه بدنه

     در این نوع بیمه نامه تعهد بیمه گر برای جبران خسارت ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل رخ می دهد که شامل سه خطر اصلی، حادثه جزئی و کلی، آتش سوزی و سرقت کلی است. خطرات تبعی دیگری نیز از قبیل شکست شیشه، سرقت درجا، توقف در مدت تعمیر وسیله نقلیه در تعمیرگاه و پاشیدن مواد اسیدی و شیمیایی می تواند به درخواست بیمه گذار و با پرداخت حق بیمه اضافی به پوشش های اصلی اضافه گردد.

     بیمه گذاران محترم می توانند از خدمات رایگان این شرکت به شرح ذیل بهره مند گردند:
     1.    بازدید اولیه بدنه          2. کارشناسی در محل
      

     مخاطبین بیمه بدنه

     مالکین خودرو و یا افرادی که خودرو از جانب مالک به آنها تحویل داده شده است به این بیمه نامه نیاز دارند.

     شرایط عمومی و اختصاصی بیمه بدنه

     شرایط عمومی General Condition

     مقررات و دستورالعمل های کلی و عمومی است که متضمن حقوق، وظایف و مسئولیت های طرفین قراردا در رشته بیمه ای مورد نظر می باشد. این شرط برای تمام بیمه گذاران یک رشته یکسان است.

     شرایط عمومی بیمه نامه بدنه 

     شرایط خصوصی  Spetional Condition 

     به آن دسته از مقرراتی اطلاق می گردد که جنبه عمومی نداشته و ناظر به توافق های خاص بین بیمه گروهر یک از بیمه گذاران می باشد؛ به این معنی که بین مندرجات شرایط عمومی با شرایط خصوصی تعارض وجود داشته باشد، شرایط خصوصی حاکم بر قضیه بوده و در حل اختلاف و داوری ارجحیت بر شرایط عمومی دارد.

     شرایط و فرآیند فسخ بیمه بدنه

      الف) موارد فسخ از طرف بیمه گر:

     1- در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد.

     2- در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد.

     3- چنانچه بیمه گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر مؤثر باشد.

     ب) موارد فسخ از طرف بیمه گذار:

     1- در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود.

     2- در صورتی که فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود.

     تبصره: در صورتی که بیمه گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه گر پرداخت می کند.

     در روش صدور بیمه نامه کوتاه مدت، حق بیمه دریافتی (به لحاظ اینکه بیمه گر با تمامی هزینه های صدور بیمه نامه یکساله روبرو می باشد) بیشتر است. هنگام بازپرداخت باقیمانده حق بیمه انقضاء بیمه نامه کوتاه مدت حسب مورد ملاک محاسبه قرار می گیرد.

     - در روش روز شمار حق بیمه پرداختی بر روزهای سال (365 روز) تقسیم و حق بیمه روزهای باقیمانده با در نظر گرفتن حق بیمه یک روز ضربدر روزهای باقیمانده، محاسبه و مسترد می گردد.