•    
    • بیمه های مهندسی
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه سازه های تکمیل شده

     پروژه های مهندسی مانند سدها، راه ها، پل ها، برج ها، طرح های آبیاری و زهکشی و نظایر آن پس از اتمام عملیات و تحویل موقت به صاحبکار در دوره بهره برداری در معرض سوانح قرار دارند که با این بیمه نامه اینگونه خطرات و سوانح طبیعی تحت پوشش قرار می گیرند.