•    
    • بیمه های مهندسی
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه تجهیزات الکترونیکی

     کلیه خسارات سخت افزاری ابزار های ظریف الکترونیکی رایانه و تجهیزات پزشکی و ... در مقابل خسارات ناشی از ضربه، برخورد اجسام خارجی، آب دیدگی، آتش سوزی و نوسانان برق و غیره تحت پوشش قرار می گیرد.