•    
    • بیمه های مهندسی
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه شکست ماشین آلات

     این بیمه نامه برای کارخانه ها در زمان بهره برداری صادر می شود و خسارات فیزیکی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی تاسیسات و تجهیزات و دستگاه ها تا ارزش جایگزینی شامل هزینه نصب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل بیمه می شود.