•    
    • بیمه های مهندسی
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاری

     در این بیمه پروژه های ساختمانی از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش قرار می گیرد.