•    
    • بیمه های مسئولیت
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل
     موضوع قرارداد عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره ، که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در این قرارداد بوده و بیمه گذار به عنوان متصدی حمل و نقل مسئول جبران آن ها شناخته شود.
     شرایط عمومی و اختصاصی بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل
      جبران خسارتهایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در نتیجه عوامل زیر به کالای مورد حمل وارد آمده باشد در تعهد بیمه گر نیست :
         جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار ( شامل کارکنان و نمایندگان وی ) ، راننده و یا کمک راننده وسیله نقلیه.
             حوادث طبیعی مانند سیل ، طوفان ، زلزله ، آتشفشان.
             جنگ ، شورش ، اعتصاب ، بلوا ، ضبط و مصادره.
             تشعشعات رادیواکتیو و فعل و انفعالات هسته ای.
             عیب ذاتی و یا خودسوزی کالاها.
             هرگونه خسارت غیر مستقیم و عدم النفع و کاهش ارزش کالا در بازار.
             حمل کالاهای قاچاق و غیرمجاز.
             خسارت هنگام تخلیه و بارگیری.
             عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه با توجه به نوع گواهی نامه.
             ریزش ، روندگی ، آبدیدگی ، مگر این که ناشی از تحقق خطرات مذکور در ماده 3 باشد.
             کاهش طبیعی وزن محموله.
             سرقت قسمتی از محموله و یا هر نوع سرقت ناشی از خیانت در امانت.
             فقدان کالا.
             تغییر وسیله حمل جز با موافقت قبلی بیمه گر.
             خسارت وارده به علامت و بسته بندی کالا.
     تبصره : خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری و آبدیدگی مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش خواهد بود.

     لینک برنامه روزنه 13960723

     الزامات قانونی بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

      تعهدات بیمه گر تحت این قرارداد پس از تکمیل بارگیری کالا در مبدأ ، آغاز و همزمان با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه خاتمه می یابد.