•    
    • بیمه های مسئولیت
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه مسئولیت ابنیه در قبال اشخاص ثالث
     جبران خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار طبق رای مراجع قضایی یا نظر کار شناس بیمه گر مطابق با شرایط و استثنائات بیمه نامه