•    
    • بیمه های مسئولیت
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
     موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت و یا قصور بیمه‌گذار در انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند .
     تبصره: شرح وظایف پیراپزشکان به تفکیک هر رشته که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده جزء لاینفک بیمه نامه می باشد.

      

     گروه 1
     ماماها ( شاغل در بیمارستان) ، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران دهان و دندان
     گروه 2
     کارشناسان ارشد بیهوشی و تکنسین های بیهوشی ، کارشناسان فیزیوتراپی ، پرستاران و بهیاران شاغل در کلیه بخشهای CCU, ICU دیالیز و اورژانس ، سوپروایزر بالینی
     گروه 3
     پرستاران و بهیاران سایر بخش ها ، تکنسین های اتاق عمل ، پرستاران و بهیاران اتاق عمل ، سوپر وایزر آموزشی
     گروه 4
     تکنسین های رادیولوژی ، سی تی اسکن و MRIو کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه ، داروخانه وتکنسین های نوارنگاری و  CSR و کمک بهیاران