•    
    • بیمه های مسئولیت
    • محصولات بیمه ای
    • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، تولیدی و خدماتی
     مسئولیت کارفرما در قبال خسارت جانی وارده به کارکنان وی مورد تعهد این بیمه نامه می باشد لذا تأکید می گردد که این بیمه نامه فقط در مورد خسارات جانی کارکنان کاربرد خواهد داشت. این رشته شامل تمامی حرفه ها اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی (به غیر از کارهای ساختمانی که دارای جواز ساختمانی می باشند و کارهای عمرانی) می شود.
      در پیشنهاد این بیمه نامه بیمه گذار موظف است نوع دقیق فعالیت، تعداد کارکنان ثابت (کارکنانی که در طول مدت بیمه نامه حضور دارند و یا اسامی آنها در لیست بیمه شدگان تأمین اجتماعی آن شرکت قرار دارد) و تعداد کارکنان متغیر ( افرادی که به صورت دوره ای، کار پیمانکاری موقت، کارمزدی، قراردادی و ... ) را با رعایت حد اعلای حسن نیت به بیمه گر ارائه نماید. در صورت عدم ارائه تعداد افراد به صورت دقیق و اثبات آن برای بیمه گر در زمان وقوع خسارت تعهدات شرکت بیمه به نسبت تعداد افراد بیمه نامه به تعداد کل افراد فعال کاهش پیدا خواد کرد.