•    
    • بیمه های آتش سوزی
    • محصولات بیمه ای
    • طرح بیمه فرش بیمه دی

      

      طرح اولیه بیمه نامه توسط نمایندگی کد 5390 (  اسداله جوراستی فرد ) تهیه و توسط مدیریت بیمه آتش سوزی در این شرکت به اجرا در آمده است .  طرح این بیمه نامه فقط متعلق به فرش های نو بوده و فرش های مستعمل تحت پوشش نمی باشند . کلیه شعب و نمایندگی های شرکت بیمه دی آمادگی فروش این نوع بیمه نامه را دارند .

     خسارات تحت پوشش طرح بیمه فرش بیمه دی

     خطرات تحت پوشش : آتش سوزی،انفجار،صاعقه،زلزله و سیل می باشد.

     شرایط عمومی و اختصاصی طرح بیمه فرش بیمه دی

     - جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده نسبت به بیمه (فرش) در زمان وقوع خسارت تجاوز نمی نماید.
     - فرانشیز زلزله ، یک درصد ارزش مبلغ بیمه شده (فرش) است.همچنین فرانشیز سیل 10 درصد هر خسارت می باشد.
     - در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود.