•    
    • اطلاع رسانی
    • مجمع شرکت بیمه دی با رویکرد شفاف سازی برگزار شد .
     مجمع شرکت بیمه دی با رویکرد شفاف سازی و به صورت آبرومندانه در فضایی آرام و منطقی به نحو مطلوب برگزار شد .